การจัดตารางสอนโรงเรียนด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายจุดประสงค์ - 11/6/2548 11:49:00
   
  การจัดตารางสอนเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อน โดยเฉพาะเมื่อจัดโดยมนุษย์ จะต้องใช้เวลาและความพยายามเป็นอย่างสูง งานวิจัยนี้ เป็นการใช้เทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์สำหรับช่วยในการจัดตารางสอน วิธีการดำเนินงาน ผู้วิจัยได้ประยุกต์ใช้ ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายจุดประสงค์ โดยสร้างโปรแกรมประยุกต์ สำหรับแก้ปัญหาการจัดตารางสอนของโรงเรียน ผลการดำเนินงานพบว่า ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรมแบบหลายจุดประสงค์ สามารถหาคำตอบได้ดี โดยสามารถจัดตารางสอนและได้ตารางสอนที่มีคุณภาพดี ตรงตามเงื่อนไขต่างๆ ซึ่งประหยัดแรงงานมนุษย์ รวมทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
   
  ชื่อไฟล์ : NCCIT05_029.pdf
Download now