เรื่อง การพัฒนาเว็บช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (Development of multimedia Web-based instruction (MMWBI) : applied statistics in social and administrative pharmacy I) (2549)
     ผู้จัดทำ ศศิกัญชณา เย็นเอง
     ปีการศึกษา 2549
     สถานะภาพ เสร็จสิ้นแล้ว
     รายละเอียด การพัฒนาเว็บช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) วิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติ (Development of multimedia Web-based instruction (MMWBI) : applied statistics in social and administrative pharmacy I International curriculum)
   
  ชื่อไฟล์ : sasikanchana 2549.pdf
Download now