เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปวช. (The development of multimedia computer-web based instruction on the internet for computer mathemetics course for vocational) (2549)
     ผู้จัดทำ บุษราคัม ทองเพชร
     ปีการศึกษา 2549
     สถานะภาพ เสร็จสิ้นแล้ว
     รายละเอียด การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (MMWBI) วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ หลักสูตรปวช. (The development of multimedia computer-web based instruction on the internet for computer mathemetics course for vocational certificate level)
   
  ชื่อไฟล์ : busarakum 2549.pdf
Download now