แนวข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2551 - 4/2/2552 18:48:00
   
  ข้อสอบมี 8 ข้อ 90 คะแนน

ข้อ 1 เกี่ยวกับ Project ที่ทำในวิชานี้ Analysis & Design (20 คะแนน)
ข้อ 2-5 : Form & Report Design, GUI (40 คะแนน)
ข้อ 6-7 : System Implementation (20 คะแนน)
ข้อ 8 : System Maintenance (10 คะแนน)

อ.เกียรติศักดิ์ โยชะนัง